privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de AVG.

Identiteit

Dit is de privacyverklaring van Beter op je Plaats, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73664715.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beter op je Plaats ontvangt, bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Verwerkingsdoelen

Beter op je Plaats verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om u diensten te leveren;
  • voor het afhandelen van uw betaling;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Aan cliënten en hun ouders met gezag of eventueel een voogd met gezag geven we alle informatie over het behandeltraject van het kind. Dat kan gaan over de inhoud en achtergrond van de diagnostiek of behandeling, de doelen en behaalde resultaten, tijden van afspraken enzovoort. Een ouder zonder gezag krijgt enkel algemene informatie, namelijk of het kind bij ons in behandeling is, waarvoor en hoe lang al. Informatie specifiek benodigd voor de beroepsbeoefening wordt niet gedeeld. Daarnaast hebben we ook te maken met het beroepsgeheim van behandelaren en onderzoekers.

Aan scholen geven we inhoudelijke informatie over het functioneren van het kind. We melden de voortgang en we geven aan hoe het kind geholpen kan worden om tot betere prestaties te komen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld na uw toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld. Beter op je Plaats hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw organisatie hebben afgesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de overeenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen door het invullen van het contactformulier.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacybeleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.